Financiële ontwikkelingen

Algemene reserve

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2023 bedroeg € 8,2 mln. Uit de geraamde
en verwachte toevoegingen aan en beschikkingen over de reserve in 2023 blijkt dat de
reserve op 1 januari 2024 ongeveer even groot zal zijn. In de jaren na 2023 zijn geen
specifieke mutaties van de reserve in het meerjarenperspectief opgenomen. Dat betekent
dat de reserve van € 8,2 mln. volledig beschikbaar is voor het opvangen van risico’s
(weerstandscapaciteit) en het eenmalig afdekken van begrotingstekorten zoals die zullen
blijken uit het meerjarenperspectief in de begroting 2024 - 2027.

Naast de algemene reserve (en de ruimte in de begroting en de onbenutte
belastingcapaciteit) behoren de volgende reserves eveneens tot de algemene
weerstandscapaciteit. Deze reserves worden tevens gebruikt om mee- en tegenvallers van
een aantal specifieke onderdelen van de begroting te egaliseren:

Weerstandscapaciteit (x € 1.000)

1-1-2023

Algemene reserve

8.215

Bestemmingsreserves Reserve Participatie en Sociaal Domein

6.500

Stelpost onvoorziene uitgaven

159

Reserve grondzaken

3.950

Subtotaal

18.824

Er is geen minimale omvang van de algemene reserve bepaald. De totale risico’s worden
afgezet tegen de totale weerstandscapaciteit. In het kader van risicobeheersing en het
weerstandsvermogen worden de bovengenoemde reserves dus als één geheel beoordeeld.

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 14:24:33 met de export van 06/27/2023 14:16:37