Programma's

Ontwikkelingen programma Werken

• Financiën
• Economie
• Gebiedsontwikkeling
• Grondbeleid/grondexploitaties
• Onderwijs
• Haven
• Werk & Inkomen

Visserij ontwikkelplan
Vanuit het Rijk zullen visserijregio’s en -gemeenschappen financieel worden ondersteunt om de gevolgen van de sanering van de vloot sociaal economisch te kunnen opvangen. Op dit moment is nog onduidelijk wat het totaal van de middelen zal worden voor onze gemeente. Wel wordt al gewerkt aan een inventarisatie van mogelijkheden voor uit te voeren projecten. Cofinanciering van deelnemende partijen zal één van de voorwaarden zijn en het is zeker niet ondenkbaar dat ook de gemeente partij zal zijn in één of meerdere projecten.

Revitalisering Lemsterhoek
Lemsterhoek is aangemerkt als transformatie- en ontwikkelingsgebied. De ‘driehoek’ tussen Urkerweg, Ambachtsweg en Industrierondweg kan hierbij volledig getransformeerd worden naar een ‘functiegemengd (voorzieningen)gebied’. Het gebied tussen Industrierondweg en Ambachtsweg is binnen het beleid opgenomen als een te behouden bedrijvengebied. Ook voor het gebied ‘Klifweg en omgeving’ is er beleid vastgesteld wat gebaseerd is om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten ten gunste van het winkelend publiek. De uitdaging is om samen met belanghebbenden het toekomstbeeld voor de gebieden ‘Lemsterhoek’ en ‘Klifweg en omgeving’ voor de komende 15-20 jaar te schetsen, op basis waarvan een verdere transformatie en herontwikkeling van het gebied per deelgebied gefaseerd uitgevoerd kan gaan worden. Het gaat hierbij om de uitvoering van het vastgestelde gemeentelijke omgevingsbeleid.  
In een eerder stadium is reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000 per jaar. Voor de uitvoering in de jaren 2024-2027 is extra menskracht nodig.

Port of Urk
De gemeente Urk is mede-eigenaar (in de vorm van een BV) binnen de Port van Urk. Inhoudelijk zal dit proces binnen de PoU verder uitgebouwd moeten worden. Wat wordt onze bijdrage, is de gekozen vorm hiertoe de juiste keuze, welke risico's bestaan er en wat mogen we op termijn verwachten. Hiertoe is expertise nodig. Voor 2024 is hiertoe een bedrag geraamd van € 100.000.

Clustervorming
Het is voor de Urker economie van belang om het cluster Maritiem goed te ontwikkelen. transport en logistiek zijn hier nog geen onderdeel van terwijl dit wel steeds belangrijker wordt. De diversificatie van de economie vraagt nader onderzoek. De werkzaamheden en de coördinatie zal vanuit de gemeente Urk moeten plaatsvinden. Voor 2024 is hiertoe een bedrag geraamd van € 100.000.

Leader subsidie
De provincie Flevoland werkt samen met de 6 gemeenten in de provincie aan een nieuw programma voor LEADER-subsidies (2023-2027). Dat zijn Europese subsidies voor initiatieven van bewoners en (maatschappelijke) ondernemers die de leefbaarheid van het platteland (en stad-platteland) versterken.
Voor de komende LEADER periode is naar verwachting EUR 3,6 miljoen LEADER geld beschikbaar voor onze regio en met ruim EUR 0,9 miljoen provinciale cofinanciering. De afgelopen periode zijn er twee LEADER projecten ondersteund (Talma en Ut Kunstige Vissers Ussien), met LEADER geld waarbij in totaal een bedrag van EUR 85.000,- is “geland” in onze gemeente. Bij deelname aan het Leader programma wordt er cofinanciering van de gemeente(n) in Flevoland verwacht bij passende initiatieven.

Impulsregeling Sterk (maritiem) Techniekonderwijs
In de regio Noordoostpolder-Urk werken sinds 2020 vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen scholen en bedrijven richt zich op het vormgeven van een krachtige leeromgeving in een modern innovatielab ­– een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen –, buitenschools leren en stages. Op Urk is deze samenwerking toegespitst op de maritieme sector, ofwel de blauwe economie.
In het kader hiervan is de gemeente Urk benadert om gastheer te zijn van “The Young Solar Challenge”. Scholen voor voortgezet onderwijs worden in de Young Solar Challenge uitgedaagd om een zonneboot te bouwen en mee te doen aan een spannende race. Zo worden jongeren enthousiast gemaakt voor techniek, innovatie en duurzaamheid. De gemeente Urk wil dit graag mogelijk maken als stimulans voor Sterk Techniek Onderwijs. Bovendien zal de race gehouden worden in de Urker haven en is het een mooie kans in het kader van citybranding. De kosten hiervan (€20.000) zullen eenmalig worden gedekt.

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 14:24:33 met de export van 06/27/2023 14:16:37