Programma's

Ontwikkelingen programma Leven

• Sociaal domein
• Jeugd
• Gezondheidszorg
• Kunst & cultuur
• Archief & museum
• Toerisme & recreatie
• Bewegen
• Minimabeleid & schuldhulpverlening
• Kinderopvang

Collectief vervoer
Vanuit de Wmo zijn we verplicht om collectief vervoer aan te bieden. Dit wordt door de gemeente Urk via vrijwilligers uitgevoerd door Caritas Urk. Voor het normale vervoer is dit geen probleem. Het rolstoelvervoer is echter kwetsbaar omdat het belegd was bij individuele personen (die beschikken over eigen rolstoelbus). Nu dit vanaf 2023 niet meer beschikbaar is, moet op een andere manier hier dus invulling voor gezocht worden. Gedachte is om deze te leasen en onder te brengen bij Caritas Urk, zodat zij met vrijwilligers deze kunnen inzetten voor het collectieve vervoer. Gevraagd budget € 30.000 structureel.

Subsidie bibliotheek
De bibliotheek heeft bij de begroting voor 2023 een extra bijdrage gevraagd van €27.000 voor het inzetten van een bibliotheekmedewerker van 17 uur per week. De vestiging op Urk is krap bemenst. Dit maakt dat medewerkers vaak alleen aanwezig zijn, wat uit veiligheidsredenen niet langer gewenst is. In de huidige begroting is er geen mogelijkheid om extra personeel in te zetten.  Als we de subsidie op dit onderdeel niet aanpassen, gaat de bibliotheek kijken naar andere (niet wenselijke) bezuinigingen. Gevraagd budget € 30.000 structureel.

Preventielessen
Met Waypoint heeft de gemeente Urk subsidieafspraken gemaakt over de preventielessen op de scholen. Kijkend naar de signalen die de organisatie ziet en hoort is de wens geuit om de preventielessen uit te breiden met lagere groepen en uit te breiden met specifieke lessen (o.a. social media). Dit sluit ook aan bij de aanbevelingen vanuit het rapport van Verweij Jonker. In de gemeenteraad is hier al vaker over gesproken. Gevraagd budget € 20.000 structureel.

Formatie Wonen en Zorg
In de Wet Regie op de Volkshuisvesting wordt opgenomen dat elke gemeente een woonprogramma moet maken. Gemeenten moeten voor 1 januari 2024 een actueel  woonprogramma hebben, inclusief een woonzorgvisie. Deze woonzorgvisie heeft niet alleen betrekking op zorggroepen maar op alle aandachtsgroepen. In het verleden was het woon-/zorggebeuren een onderdeel van een bestaande functie. Gezien de vele wettelijke ontwikkelingen en de aandacht die woon/zorg verdient op Urk wordt voorgesteld om hier een afzonderlijke functie van te maken. Deze functie heeft een overlap tussen de afdelingen RO en Sociaal Domein. Gevraagd budget € 85.000 structureel.

Straatwerk specifieke doelgroepen
De gemeente Urk is vanaf 2020 bezig met de doorontwikkeling van het preventieve jongerenwerk. Door de corona-ongeregeldheden raakte de aandacht voor het jeugd- en jongerenwerk in een stroomversnelling. De samenleving veranderde snel en nieuwe aanpakken als TopX en PGA voor jongeren met zwaardere problematiek zagen daarbij het levenslicht. Mede aan de hand van het rapport Golfbreker en Ex Ante denken de afdelingen Sociaal Domein en Veiligheid na over het jongerenwerk en de specifieke doelgroepen. Een visie zal op korte termijn worden opgeleverd.
In het rapport van Verweij Jonker (Ex Ante) staat o.a. “Doorontwikkelen van het jongerenwerk met duidelijke richtlijnen en kaders. Het actief outreachend werken zorgt ervoor dat alle (kwetsbare) jongeren benaderd worden. Vanuit specifiek straatwerk moet het veiligheidsaspect een plek krijgen.” Juist de doelgroep met zwaardere problematiek vraagt om uitbreiding van het jongerenwerk en annex daaraan van cluster handhaving. Dit vraagt immers specifieke competenties en bijzondere aanpak.
Er is een landelijke norm: 1 fte jongerenwerk op 5.000 inwoners. Dat betekent voor de gemeente Urk dus 4 fte. Bij Caritas Urk wordt 1,5 fte gesubsidieerd. Voor uitbreiding spreken we dus al snel over € 240.000 (3 fte), vooralsnog wordt uitgegaan van 2 fte.

Aandacht voor de ontwikkelingen van tarieven Sociaal Domein
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs regelt hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld voor het zorgaanbod. Deze AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn om hun prijzen op te bouwen met gebruik van in de AMvB bepaalde kostprijselementen. De VNG, werkgevers in de zorg en het Ministerie van VWS hebben daarnaast gemeenten enige tijd geleden opgeroepen om alle tarieven binnen de Jeugdwet en de Wmo structureel te verhogen als gevolg van o.a. de CAO-aanpassingen van het loongebonden component binnen de tarieven. Uitgangspunt van deze oproep is dat aanbieders hiermee de benodigde middelen ontvangen om de extra loonstijging voor in het loongebouw mogelijk te maken. Deze geldt niet alleen voor het lokale zorgaanbod, maar ook voor het regionaal zorgaanbod. Voor dit laatste startte Adviesbureau HHM met het oog op de nieuwe aanbesteding een regionaal kostprijsonderzoek, waarbij ook diverse marktconsultaties plaatsvonden. Dit alles resulteert in noodzakelijke aanpassingen van tarieven.
Op basis van de nu bekende gegevens heeft dit ook behoorlijk financieel effect op de meerjarenbegroting van het Sociaal Domein. Dit ondanks de extra middelen die de Rijksoverheid beschikbaar stelt voor de Hervormingsagenda Jeugdzorg in 2024/2025 en ondanks de extra middelen voor de Jeugdbescherming. Op basis van de volume 2022, de verwachtte tariefsaanpassingen en rekening houdend met eventuele extra rijksmiddelen zal een geprognosticeerd tekort ontstaan van € 125.000 - € 200.000 in 2024.

Flexibele huisvesting doelgroepen
In de afgelopen jaren zijn er meer en meer vraagstukken op het bordje van het college gekomen rond de huisvesting van doelgroepen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten,  vergunninghouders, de bijzondere zorgdoelgroepen binnen het Sociaal Domein en alternatieven voor de bewoning op de camping.  Of flexibele huisvesting in dat alles kan voorzien willen we gaan onderzoeken. Het kostenaspect kunnen we op dit moment niet laten zien. Het leek ons echter wel belangrijk om u in deze Kadernota van onze gedachtegang deelgenoot te maken.
Investeringen:

Aanvulling Busplein (2024).
Medio 2022 is een kostenraming gemaakt voor de kosten van de ov-hub als ook voor de nieuwe en de aan te passen bushaltes. Dit heeft geleid tot de raming van € 1.897.500 voor de OV-hub en een raming voor de bushaltes van € 1.020.000. De provincie gaat een bijdrage verstrekken (toezegging ontvangen). Daarnaast is  een rijkssubsidie toegezegd voor de OV-hub van € 25.772. Dit leidt tot een investering voor de gemeente Urk van € 1.541.728. Ten opzichte van het eerder beschikbaar gestelde krediet betekent dit een hogere investering van ongeveer € 500.000. De afschrijving hiervan is € 13.000 extra per jaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 14:24:33 met de export van 06/27/2023 14:16:37