Financieel perspectief 2024-2027

Huidig financieel perspectief 2024-2027

Als start voor het begrotingsproces 2024 stellen wij een uitgangspositie vast op basis van
het bestaande beleid en de lopende begroting 2023. Op deze manier bepalen we de
financiële ruimte voor de komende jaren. Onderstaande tabel 1 geeft dit weer.

Vanuit het saldo van de meerjarenbegroting 2023-2027 vindt allereerst een correctie plaats
met het saldo van de tweede tussenrapportage 2022 en de genomen raadsbesluiten.

Vervolgens is de startpositie gecorrigeerd met een aantal autonome ontwikkelingen.

Op basis hiervan ontstaat de startpositie meerjarenbegroting 2024-2027. De startpositie is in de eerste 2 jaren positief (+ = negatief, - = positief) maar wordt in de laatste 2 jaren negatief.

De regels van onze toezichthouder (Provincie) geven aan dat de saldi voor het eerste en het
laatste jaar positief moeten zijn. Daarbij moet sprake zijn van een structureel sluitende
begroting, waarin structurele uitgaven ook structureel worden gedekt.

Taakstelling analyse jaarrekening
De laatste jaarrekeningen laten structureel positieve resultaten zien. De opbouw van deze resultaten zijn (soms) wisselend en incidenteel van aard, toch wordt uitgegaan van enige ruimte in de bestaande begroting. Als taakstelling wordt dan ook een bedrag van € 1.000.000 opgenomen. Invulling daarvan vindt tijdens het begrotingsproces 2024 plaats.

Tabel 1. Gewijzigd saldo begroting

Meerjarenbegroting

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo vanuit meerjarenbegroting 2023

-2.568.448

-1.955.792

1.467.558

1.467.558

Structurele mutatie 2e tussenrapportage 2022

156.177

116.084

116.084

116.084

Verlichting Westermeerdijk (raadsbesluit 23-2-2023)

9.000

9.000

9.000

9.000

Meerjarig Onderhouds en Duurzaamheids Plan gebouwen (raadsbesluit 25-5-2023)

670.000

795.000

804.000

822.000

Autonome ontwikkelingen

-653.199

-657.540

-704.399

-859.456

Startpositie meerjaren begroting 2023-2026

-2.386.470

-1.693.248

1.692.243

1.555.186

Nieuwe ontwikkelingen

1.782.153

1.430.053

969.053

959.053

Ontwikkelingen investeringen (afschrijvingen)

143.000

143.000

143.000

Taakstelling analyse jaarrekening

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Gewijzigd saldo begroting

-1.604.317

-1.120.195

1.804.296

1.657.239

Tabel 2. Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

2024

2025

2026

2027

Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire)

Bijstelling OZB (CEP; prijzen netto materiele consumptie)

-257.664

-223.463

-187.419

-343.476

Bijramen toeristenbelasting

-32.500

-32.500

-32.500

-32.500

Inkomstenramingen havens en afslag

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Beschermd wonen

-175.000

-175.000

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

80.000

80.000

80.000

80.000

Rijksbijdrage uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

-320.370

-322.974

-325.877

-325.877

Groei van Urk

225.000

226.000

227.000

228.000

Correctie begroting

153.600

153.600

153.600

153.600

GGD uitbreiding controle kinderopvang

24.598

24.598

24.598

24.598

Tijdelijke huisvesting Obadjaschool

36.938

Verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2023

58.000

58.000

58.000

58.000

Ontwikkeling stelposten

-245.801

-245.801

-501.801

-501.801

Prijsmutatie CEP (meicirculaire)

Loonmutatie CEP (meicirculaire)

Subtotaal

-653.199

-657.540

-704.399

-859.456

Autonome ontwikkelingen

De mutaties algemene uitkering, inclusief prijs- en loonmutatie, worden (pas) bekend bij het
verschijnen van de Meicirculaire 2023.

De onroerend zaakbelasting (OZB) wordt jaarlijks doorgerekend bij de kadernota.
Door het toenemende aantal toeristen en tariefsverhoging van de toeristenbelasting kan de opbrengst van de toeristenbelasting met € 32.500 structureel worden bijgeraamd.

De inkomsten binnen de exploitatie IJsselmeervisafslag zijn seizoens- en weerafhankelijk.  Gezien de positieve resultaten van de laatste jaren wordt uitgegaan van een hogere opbrengst.

De gemeente Almere is centrumgemeente voor Flevoland voor onder andere Beschermd Wonen. Het overschot vloeit terug aan de gemeenten. Er wordt een tijdelijk hoger overschot verwacht van € 175.000.

Duurzaamheid
Duurzaamheid speelt een steeds prominentere rol in de samenleving. In  het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 wordt benoemd op welke wijze we invulling willen geven aan de doelen die in de duurzaamheidsvisie zijn benoemd. Daarnaast is er een actieplan met betrekking tot het faciliteren van bewoners en bedrijven. Het Rijk heeft inmiddels extra middelen beschikbaar gesteld en voor de gemeente Urk een subsidie beschikking gesteld. De middelen worden als een brede doeluitkering uitgekeerd. Dat wil zeggen dat gemeenten en provincies een ruime vrijheid hebben om de middelen te besteden, zo lang ze binnen de grenzen van de regeling blijven.

Groei van Urk
Urk groeit en de organisatie groeit mee. Om de ambities van onze gemeente en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden, moet ook de formatie meegroeien. De kosten van deze groei worden jaarlijks bezien. Vanaf 2023 is hier structureel een bedrag van € 225.000 voor nodig.

Correctie begroting
In de Kadernota 2023 was besloten de formatie Zorg en Veiligheid in 2023 uit te breiden (€ 90.000). per abuis is dit niet verwerkt in de begroting 2023.  Daarbij is abusievelijk 1.1 fte niet
 meegenomen in de begroting 2023 (€ 63.600). Dit is alsnog hersteld.   

GGD uitbreiding controle kinderopvang
Vanuit het Rijk is het per 1 januari 2023 wettelijk verplicht om toezicht en handhaving van de kinderopvang te intensiveren. Specifiek geldt dit voor de kinderopvang bij gastouders. Waar voorheen een steekproef van 5% toereikend was binnen deze groep, is het nu wettelijk verplicht om een steekproef van 50% te doen. De beschikbare middelen voor de uitvoering van toezicht en handhaving zijn niet toereikend waardoor extra budget benodigd is.

Tijdelijke huisvesting Obadjaschool
De Obadjaschool maakt sinds augustus 2021 gebruik van kerkgebouw De Ark. Hiervoor is een huurovereenkomst gesloten tussen de Obadjaschool en het College van Kerkrentmeesters (CvK) van De Ark.
De gemeente heeft de wettelijk zorgplicht als het gaat om onderwijshuisvesting. Daarom is er een huurovereenkomst tussen gemeente en het CvK van De Ark afgesloten. Voor het doorberekenen van de servicekosten sluit de gemeente vervolgens een serviceovereenkomst af met de Obadjaschool. Hiervoor is tijdelijk extra budget benodigd tot het moment dat de huisvesting in de Zeeheldenwijk is afgerond.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023
De Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Urk is geactualiseerd en goedgekeurd door het college op 30 mei 2023. Het voorstel zal aan de Raad worden voorgelegd in de eerstvolgende vergadering. De kosten voor het leerlingenvervoer worden hierdoor hoger.

Ontwikkeling stelposten
Een aantal stelposten kan worden bijgesteld.

  • Stelpost loonkosten bijstelling van € 150.000 in de jaren 2026 en 2027.
  • Stelpost onvoorzien wordt structureel bijgesteld met € 134.000 vanaf 2024. Deze stelpost voor onvoorziene uitgaven wordt de laatste jaren niet ingezet en valt steeds vrij gedurende het jaar. Uitgangspunt is nu (ongeveer) € 1 per inwoner op te nemen, stelpost wordt begroot op € 25.000 per jaar.
  • Twee stelposten bestemd voor afschrijvingen kunnen vrijvallen aangezien alle investeringen meerjarig verwerkt zijn in de begroting. Vrijval in 2024 en 2025

€ 111.801, vanaf 2026 € 217.801.

Tabel 3. Loon- en prijsindexering

Loon- en prijsindexering

2024

2025

2026

2027

Looncompensatie

5,20%

5,80%

4,80%

4,20%

Prijscompensatie

2,75%

1,75%

1,75%

1,75%

De index voor loon- en prijsontwikkeling geschiedt op basis van de CPB-raming van de loonvoet sector overheid, index materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen.

In bovenstaand overzicht zijn de onderdelen voor de prijscompensatie (index materiële overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen) samengevoegd.

Tabel 4. Nieuwe ontwikkelingen

Prog

Nieuwe ontwikkelingen

2024

2025

2026

2027

1

Opleidings- en organisatieontwikkelingsbudget

203.000

203.000

p.m.

p.m.

1

Advertentiekosten (arbeidsmarktcommunicatie)

75.000

75.000

p.m.

p.m.

1

Strategische personeelsplanning organisatiebreed o.a. (flexibele schil)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1

Nieuwe overeenkomst ivm inhuur personeel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1

Aanpassing Huisstijl

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1

Regio Zwolle stapt door

100.000

100.000

100.000

100.000

1

Samen maken we Flevoland

30.000

30.000

30.000

30.000

1

Servicedesk

75.000

75.000

75.000

75.000

1

Contractbeheer

40.000

40.000

40.000

40.000

1

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

129.500

52.400

52.400

52.400

1

Tijdelijke extra inzet t.b.v. handhaving groepsbijeenkomsten (onder voorbehoud)

243.000

243.000

1

Dekking door project Golfbreker

-100.000

-100.000

2

Visserij ontwikkelplan

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2

Revitalisering Lemsterhoek

15.000

70.000

15.000

25.000

2

Port of Urk Welke organisatievorm, risico's en kosten

100.000

2

Clustervorming

100.000

2

Provincie Flevoland-Leader project

100.000

3

Omgevingswet: Jurist toezicht en handhaving

90.000

90.000

90.000

90.000

3

Omgevingswet: Inhuurbudget team vergunningen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

Digitale handtekening bouwvergunningen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

Groenbeheer Concern voor Werk

200.000

200.000

200.000

200.000

3

Aframen op wegenvervanging en -rehabilitatie

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

3

Beleidsmedewerker 1 fte beheer openbare ruimte

80.000

80.000

80.000

80.000

3

Uitbestede bediening bruggen provincie

78.000

78.000

78.000

78.000

3

Uitvoeringsbudget advisering

13.653

13.653

13.653

13.653

3

Arbeidsmigratie

75.000

45.000

60.000

40.000

4

Collectief vervoer

30.000

30.000

30.000

30.000

4

Subsidie bibliotheek

30.000

30.000

30.000

30.000

4

Preventielessen

20.000

20.000

20.000

20.000

4

Formatie Wonen en Zorg

85.000

85.000

85.000

85.000

4

Straatwerk specifieke doelgroepen

170.000

170.000

170.000

170.000

4

Aandacht voor de ontwikkelingen van tarieven Sociaal Domein

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

Huisvesting bijzondere doelgroepen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Subtotaal

1.782.153

1.430.053

969.053

959.053

Krediet

Afschrijving

Afschrijving

Afschrijving

Prog

Ontwikkelingen investeringen

2025

2026

2027

1

Fase 2 herinrichting gemeentehuis 2024, incl. raadzaal

2.000.000

100.000

100.000

100.000

1

Vervangen meubilair gemeentehuis 2024

300.000

30.000

30.000

30.000

3

Duurzaamheidsinvesteringen MJODP 2024 - 2026

1.195.000

3

Aanvulling Busplein 2024

500.000

13.000

13.000

13.000

Subtotaal

3.995.000

143.000

143.000

143.000

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 14:24:33 met de export van 06/27/2023 14:16:37