Programma's

Ontwikkelingen programma Wonen

• Woningbouw
• Omgevingswet
• Beheer openbare ruimte
• Beheer gemeentelijke gebouwen
• Mobiliteit & bereikbaarheid
• Milieu
• Duurzaamheid & afval
• Vergunningverlening

Omgevingswet: extra jurist toezicht en handhaving
Al enkele jaren wordt bij team Toezicht en Handhaving gebruik gemaakt van een trainee handhavingsjurist. Deze inzet kwam goed van pas tijdens drukte, ziekte en een vacature. Nu sinds 2021 de formatie van de toezichthouders is uitgebreid met 2 fte is deze inzet ook hard nodig. Bij de in het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgenomen taken en prioriteiten is rekening gehouden met de inzet van deze trainee. Gezien werkzaamheden van de afgelopen jaren en de verwachting voor de komende jaren achten we een formatie van 2 fte aan handhavingsjuristen passend bij de huidige formatie van 3 toezichthouders en 1 boa om de reguliere taken van het team te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt tevens de kwetsbare positie van de handhavingsjurist versterkt.

Omgevingswet: inhuurbudget team vergunningen
In geval van drukte bij team Vergunningen vindt tegenwoordig inhuur plaats ten laste van de meeropbrengsten aan leges. Meer vergunningaanvragen betekent namelijk automatisch meer werk en meer legesopbrengsten. Dit gaat per 1 januari 2024 veranderen. Als gevolg van de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging kunnen we straks niet meer voor alle werkzaamheden leges in rekening brengen. Dat betekent ook dat het mogelijk wordt dat er sprake is van extra drukte zonder dat daar extra legesopbrengsten tegenover staan. Om na 1 januari nog steeds extra ondersteuning te kunnen inhuren bij drukte, is het nodig een inhuurbudget te creëren ten behoeve van team Vergunningen.

Omgevingswet: digitale handtekening bouwvergunningen
Al sinds de invoering van de Wabo in oktober 2010 worden de aanvragen van onze burgers en bedrijven gedaan via www.omgevingsloketonline.nl en daarna geplaatst in de eigen vergunningenapplicatie (Squit XO).Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt ook een nieuw Omgevingsloket (het DSO) en wordt de vergunningenapplicatie vervangen (Rx.Mission). Dit moment willen wij gebruiken om zoveel mogelijk digitaal te werken en de documenten als de beschikking en bestanden die onderdeel uitmaken van de beschikking te waarmerken. Dit is geen juridische verplichting maar een praktisch middel om duidelijk te maken welke onderdelen van de aanvraag deel uit maken van de beschikking. De omgevingsvergunningen met alle bijlagen willen wij niet meer uitprinten maar voorzien van een digitale stempel en digitale handtekeningen. Hiervoor hebben wij echter een nieuw programma nodig. Samen met collega’s van afdeling informatie gaan wij kijken welk programma het beste past binnen de gemeentearchitectuur

Groenbeheer Concern voor Werk
De afspraken die we met Concern voor Werk hebben over het onderhoud van het groenareaal zijn gedateerd en moeten worden herzien. De verwachting is dat daardoor het budget dat we op grond van het IBOR voor dit onderhoud in de begroting hebben geraamd, te laag is en dat dat budget met ongeveer € 200.000 moet worden verhoogd. Deze vindt plaats vanuit overige IBOR-gelden.

Beleidsmedewerker beheer openbare ruimte
Beheer van de openbare ruimte wordt ingewikkelder en in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie willen we meer in control zijn en planmatiger te werk gaan. Daarvoor is een kwaliteits- en kwantiteitsslag nodig in dit eam. We stellen daarom voor de formatie op dit punt uit te breiden met één fte (€ 80.000).

Uitbestede bediening bruggen provincie
Er zijn tussen de provincie en de gemeente twee lopende contracten voor de beweegbare bruggen. Een contract waarin het beheer van de bruggen wordt uitgevoerd door de provincie voor rekening van de gemeente. Daarnaast is er een bedieningscontract. Daarin is geregeld dat de bediening door de provincie wordt uitgevoerd voor 1/3 deel voor rekening van de gemeente. Beide contracten zijn voor het laatst in 2006 vernieuwd en sindsdien niet geïndexeerd. Met het realiseren van de nieuwe Michiel de Ruyterbrug en in de toekomst nog een vierde brug is het noodzakelijk om de contracten te herzien. In ieder geval moet het onderhoud en de bediening van de Michiel de Ruyterbrug worden toegevoegd en moeten de beheerskosten worden aangepast naar het huidige prijspeil. Dit betekent een jaarlijkse kostenstijging voor onderhoud van €47.000 naar €78.000.
Daarnaast vindt de komende periode overleg plaats met de provincie over de aanpassing van de verdeling in bedienkosten.

Uitvoeringsbudget advisering
De kosten van uitbestede werkzaamheden voor ruimtelijke ordening nemen toe door de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet (participatie, samenwerking, nieuwe standaarden en aanpassingen). Ook neemt het aantal werkzaamheden toe (bv beleidswijziging supermarktbeleid en herontwikkeling diverse locaties.

Arbeidsmigratie
In de gemeente Urk werken ongeveer 1.000 arbeidsmigranten. Er zal een onderzoek moeten plaatsvinden op welke wijze de arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden.

Fietspad Vormtweg
Een fietspad langs de Vormtweg is een lang gekoesterde wens. Opnieuw zal gekeken worden hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden en hoe een financiering eruit zou kunnen zien.

Investeringen:

Meerjarig Onderhouds en Duurzaamheids Plan gebouwen
In de raad van mei 2023 is het Vastgoedplan van de gemeente Urk vastgesteld. Hiertoe zijn actuele ramingen gemaakt van de benodigde middelen om onze gebouwen te beheren en onderhouden én om te voldoen aan de wettelijke eisen mbt duurzaamheid. De financiële consequenties van dit plan zijn verwerkt in deze kadernota.

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 14:24:33 met de export van 06/27/2023 14:16:37