Inleiding

Urk groeit en ontwikkelt verder. Niet alleen op fysiek gebied, maar ook op sociaal terrein. De dienstverlening wordt steeds verder verbeterd. Grote ontwikkelingen zoals de bouw van de Zeeheldenwijk, het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk en de buitendijkse haven vinden plaats naast het vergroten van kansen voor onze jeugd in het project Durf, de aanpak van ondermijning en het op orde brengen en houden van onze wegen en het groen. Op basis van het coalitieakkoord en besluitvorming door onze raad is reeds veel in gang gezet en zijn middelen beschikbaar gesteld in de begroting om uitvoering te geven aan deze projecten. Maar we groeien door en er vormen zich ook steeds nieuwe ambities.

Nieuwe ontwikkelingen
Om de groei en ambities waar te maken is regionale samenwerking onontbeerlijk. De afgelopen periode is dan ook ingezet op een aantal ontwikkelingen zoals deelname aan de Regio Zwolle en het leader project van de provincie.
De groei en ambities van onze gemeente brengen ook met zich mee dat er voldoende capaciteit is om uitvoering te geven aan de vastgestelde plannen en werkzaamheden en het op orde houden van de dienstverlening. De organisatie moet hiervoor op sterkte blijven. Op een aantal terreinen is hier extra inzet nodig. In het coalitieakkoord is hier ook aandacht aan besteed.
Binnen het sociaal domein doen zich op het gebied van arbeidsmigratie, collectief vervoer en straatwerk voor specifieke doelgroepen nieuwe ontwikkelingen voor.

Financieel perspectief
Voor de eerste twee jaren - 2024 en 2025 - zijn er ruim voldoende middelen om onze ambities en nieuwe ontwikkelingen waar te maken. De laatste twee jaren - 2026 en 2027 - kennen echter aanzienlijke tekorten. De tekorten worden veroorzaakt door een aanpassing van de financiële systematiek van de algemene uitkering die wij van het Rijk ontvangen. Dit is onze belangrijkste inkomstenbron.
Het Rijk heeft aangegeven dat de systematiek met ingang van 2026 wordt aangepast. De uitwerking hiervan is echter nog onduidelijk. Met ingang van 2026 is de algemene uitkering gekort, wat ook vorig jaar reeds leidde tot een niet sluitende meerjarenbegroting. Omdat er vanuit het Rijk nog geen duidelijkheid is over de exacte invulling van de algemene uitkering vanaf 2026 blijven deze jaren vooralsnog niet sluitend. We wachten hiertoe verdere besluitvorming van het Rijk af en hopen uiterlijk in de septembercirculaire van dit jaar duidelijkheid te krijgen over het financieel perspectief voor de latere jaren, zodat we dit in de Begroting 2024 op een goede wijze kunnen verwerken. Het is nu te prematuur om reeds volledig invulling te geven aan het dichten van het tekort.
Wel is gekeken naar mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande begroting te dekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de bestaande beleidsuitgangspunten. De laatste jaarrekeningen laten structureel positieve resultaten zien. De opbouw van deze resultaten zijn (soms) wisselend en incidenteel van aard, toch wordt uitgegaan van enige ruimte in de bestaande begroting. Als taakstelling is dan ook een bedrag van € 1.000.000 opgenomen. De exacte invulling daarvan vindt tijdens het begrotingsproces 2024 plaats.

Tot slot
Wij zijn blij en dankbaar dat in onze gemeente het Woord van God nog steeds leidend is bij de besluiten die genomen worden. Op basis daarvan willen wij samen verder bouwen aan de toekomst van Urk. Wij mogen onze hoop en verwachting stellen op de Heere onze God. Wij bidden en vertrouwen dat Hij ons werk zal zegenen. 
Burgemeester en Wethouders van Urk, 

C.H. van den Bos, burgemeester 

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris 

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2023 14:24:33 met de export van 06/27/2023 14:16:37